Ron Hayes    10 Pieces Found   Bio
Annapolis Valley #12
Medium Watercolour
Size 7 h X 10 w
Price $325
   
Annapolis Valley #9
Medium Watercolour
Size 12 h X 16 w
Price $700
   
Brain Storm
Medium Oil on Canvas
Size 18 h X 24 w
Price $2,000
   
Breezy Bluff
Medium Oil on Canvas
Size 16 h X 20 w
Price $1,000
   
Cape Breton, NS
Medium Watercolour
Size 11 h X 15 w
Price $500
   
Delhaven
Medium Oil on Canvas
Size 18 h X 36 w
Price $3,200